Vol.19 Chapter 234: Vs Kyogre & Groudon II059.JPG


062.JPG


LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI