Vol.21 Chapter 250: Vs Kyogre & Groudon XII
LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI