Vol.21 Chapter 252: Vs Kyogre & Groundon XIV
LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI