Vol.28 Chapter 319: Vs Vileplume ILÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI