Vol.42 Chapter 453: Vs Arceus IILÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI