Vol.53 Chapter 532: Vs Tornadus Therian Form ILÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI