Vol.61 Chapter 591: Vs MewtwoLÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI