Vol.19 Chapter 237: Vs Kyogre & Groudon VLÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI