Vol.19 Chapter 238: Vs Kyogre & Groudon VI


LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI