Vol.20 Chapter 239: Vs Kyogre & Groudon VII
LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI